PLAN OPERAȚIONAL

PLAN OPERAȚIONAL

 Domeniul: CURRICULUM

Ținta 1: Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor

 

Obiective

Activități

Termene

Resurse

Responsa

bilități

Indicatori de performanță

Monitorizare/ Evaluare

Financiare Umane
O1.Îmbunătățirea calității procesului instructiv – educativ prin diversificarea metodelor de predare – învățare cu accent pe formele de organizare grup – echipă și folosirea mijloacelor moderne de învățare pentru eficientizarea procesului didactic. 1. Organizarea unor sesiuni de informare/formare în cadrul activităţilor metodice, referitoare la cadrul   European de Referinţă al competenţelor-cheie şi la învăţarea centrată pe elev. Decembrie
Buget Cadre didactice Directori

Comisii metodice și catedre

Participarea în proporție de 100 % a cadrelor didactice la sesiuni de formare/informare Liste de prezență a cadrelor didactice participante
2. Abilitarea profesorilor în vederea optimizării strategiilor şi a instrumentelor de predare – învățare. Martie
Buget Cadre didactice Directori

Profesori formatori

Participare în proporție de 70 % a cadrelor didactice Indexuri ale

atelierelor

Tabele prezență

Portofolii

3. Construirea și prezentarea ofertei educaționale, stabilirea CDȘ pentru anul școlar 2018 – 2019 Februarie Cadre didactice, diriginți Directori

Comisia pentru curriculum

CA

Ofertarea a cel puțin 5 opționale la nivel de arie curriculară Chestionare aplicate elevilor

Pograme pentru CDȘ

Procesele verbale de la ședințele cu părinții

O2.Utilizarea eficientă a metodelor și instrumentelor de evaluare formativă și sumativă; construirea unui sistem unitar și coerent de evaluare a performanțelor

elevilor, pornind de la obiectivele de

referință/competențele specifice din programele școlare

1.Redactarea testelor de progres și a celor finale, stabilirea itemilor pentru lucrările semestriale și a unui grafic de susținere a acestora. Decembrie

 

Mai

 

 

Fonduri extrabugetare pentru consumabile Cadre didactice Directori

Șefii comisiilor și ai catedrelor

CEAC

Implicarea tuturor cadrelor didactice Graficul planificării lucrărilor semestriale

Existența testelor de progres și a celor finale

 

 

2. Aplicarea testelor și valorificarea rezultatelor în vederea stabilirii unor măsuri de reglare a procesului didactic Iunie Cadre didactice

Elevi

Consiliul de Administrație

CEAC

Creșterea cu 5% a nr. elevilor cu rezultate bune și foarte bune.

Diminuarea procentului elevilor care se situează in zona mediocrității

Rezultatele obținute la teste si examene naționale
O3. Obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare 1.Realizarea unei pregătiri suplimentare a elevilor care participă la olimpiade și alte concursuri școlare Ianuarie Cadre didactice, elevi Șefii de comisii și catedre Creșterea cu 10 % a numărului de elevi participanți la olimpiade și concursuri școlare și sporirea numărului de premii obținute la etapele județene(naționale) Premii, distincții obținute

 

Domeniul: RESURSE UMANE

Ținta 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calității actului educational

 

Obiective Activități Termene Resurse Responsa

bili

Indicatori de performanță Monitorizare/ Evaluare
Financiare Umane
O1.Sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin participarea acestora la programe de formare continuă 1.Identificarea nevoilor de formare continua și popularizarea ofertelor instituțiilor abilitate Octombrie Cadre didactice Directori

Responsabil formare continuă

Prezentarea tuturor ofertelor de formare ale ISJ Cluj și CCD Chestionare

 

2. Participarea cadrelor didactice la ședințele comisiilor metodice și ale cercurilor pedagogice  Lunar Cadre didactice Directori

Șefii comisiilor metodice

Susținerea unei lecții demonstrative sau a unui referat în fiecare comisie metodică/semestru Înregistrări video

Procese verbale ale ședințelor

3. Participarea la cursurile de formare continua organizate de furnizorii acreditați și la sesiunile de comunicări științifice Periodic Buget Cadre didactice Responsabil formare continuă Creșterea cu 10% a nr de cadre didactice care urmează un curs de formare Certificate, adeverințe, documentația specifică
O2. Asigurarea consultanței didactice și educaționale 1.Asistențe și interasistențe la orele de curs Lunar Elevi, cadre didactice Directori

CEAC

Șefii comisiilor metodice

Profesori mentori

Efectuarea unui număr de 45 de asistențe anual Fișele de observație a lecțiilor
2. Consilierea cadrelor didactice  cu privire  la practicarea unui managemental clasei eficient Pe tot parcursul anului Buget pentru consumabile Cadre didactice, elevi Consilier educativ, psiholog școlar, director adjunct Participarea fiecărui diriginte/învățător la cel puțin o formă de consiliere(individual

sau de grup)

Evidența participării la activitățile de consigliere.

 

Domeniul: RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

Ținta 1: Asigurarea bazei materiale necesare desfășurării unui învăţământ de calitate

 

Obiective Activități Termene Resurse Responsa

bili

Indicatori de performanță Monitorizare/ Evaluare
Financiare Umane
O1. Gestionarea bugetului şi intensificarea acţiunilor pentru găsirea unor surse de finanţare extrabugetare prin proiecte care să aducă venituri proprii şcolii

 

1.Întocmirea bugetului anual şi încadrarea An financiar Venituri proprii Cadre didactice Director

Contabil şef

Proiectul de buget aprobat Proiectul de buget

 

2. Diversificarea resurselor financiare  Anual Sponsorizări Cadre didactice Director Creșterea fondului extrabugetar cu 5% Documentația specifică
3. Atragere de fonduri pentru îmbogățirea

bibliotecii cu softuri educaționale și cărți

Oportunități Sponsorizări Cadre didactice  Director

Bibliotecar

Creșterea cu 10 % a numărului de volume existente

Achiziționarea unui număr de 40 de softuri educaționale

 

Inventarul de carte

 

O2. Crearea unui climat de siguranță fizică și confort pentru elevi 1. Revizuirea Planului de pază și a Regulamentului

de organizare și

funcționare a unității de învățământ

Septembrie Buget pentru consumabile Cadre didactice Responsabil cu

organizarea

serviciului pe

școală

Directori

Elaborarea

procedurilor de acces și circulație în școală;

Organizarea

serviciului pe școală pentru profesori/elevi

și monitorizarea

respectării acestuia.

Graficul serviciului pe școală

Înregistrări video

3. Extinderea rețelei de supraveghere video în locurile cu potential de risc Decembrie Bugetare

Extrabugetare

Administrator Directori Instalarea a 30 de camera video Existența camerelor

 

 

 

 

Domeniul: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE

Ținta: Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și internaționale

 

Obiective Activități Termene Resurse Responsa

bili

Indicatori de performanță Monitorizare/ Evaluare
Financiare Umane
O1.Stimularea si valorificarea creativității elevilor prin participarea la activități extracurriculare și în cadrul   unor parteneriate în vederea promovării imaginii școlii. 1.Derularea unor activități și competiții care să permit valorificarea creativității elevilor și valorizarea acestora. Decembrie Venituri proprii Cadre didactice

Elevi

Director adj

Consilier educativ

Participarea la cel puțin 2 activități Diplome

 

 

2. Promovarea și valorificarea activităților care cresc reprezentativitatea școlii la nivel local și național.  Anual Sponsorizări Cadre didactice

Elevi

Directori

Consilier educativ

 

Inițierea a minim două activități pe semestru Proiectarea activităților

Înregistrări video

 

 

O2. Îmbunătățirea competențelor de elaborare a proiectelor și de implementare a acestora, în scopul accesării fondurilor nerambursabile 1. Participarea unor echipe la scrierea de proiecte și implementarea acestora Decembrie Buget Cadre didactice Consilier educative

Director

Prof. lb. engleză

Elaborarea a două proiecte Lista proiectelor aprobate
2. Încheierea unor parteneriate și derularea proiectelor

 

Pe tot parcursul anului Fonduri nerambursabile Cadre didactice, elevi Echipa de proiect

Consilier educativ, Director

Derularea a cel puțin un proiect european Contractele semnate
O3.Îmbunătățirea strategiei de diseminare a achizițiilor dobândite în urma participării la proiectele/programele comunitare 1. Realizarea  de  acțiuni  de diseminare variate. Iunie Fonduri extrabugetare Echipa de proiect Director

Echipele  manageriale  ale proiectelor

Inițierea a cel puțin trei acțiuni de diseminare Site-urile proiectelor

Mapa de prezentare a proiectului

Afișe

Postere

Ghid de promovare

 

 

2.Organizarea/participarea la conferinte si seminarii

interne de profil și pe temele

proiectelor

Iunie Fonduri extrabugetare Cadre didactice Echipa de proiect Participarea a cel puțin 20 de cadre didactice la activități de profil Invitații și programe ale workshop-urilor
3. Organizarea unor activități demonstrative și/sau prezentarea

unor portofolii

Iunie Fonduri extrabugetare Cadre didactice, elevi ,membri comunității

interesați de tematica

proiectului respectiv

Echipa de proiect Organizarea unui număr de 3 activități demonstrative Fise de evaluare a portofoliilor

Planul

activităților demonstrative