Concurs ocupare post muncitor întreținere

Concurs ocupare post muncitor întreținere

Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu,, Cluj Napoca, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de muncitor intreținere I M.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții generale conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia romană,
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de meeicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autrității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii și atestat profesional în domeniu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 februarie 2020, data limită pentru depunerea dosasrelor;
 • 2 martie 2020, ora 10,00 probă scrisă;
 • 2 martie 2020, ora 12,00 probă practică;
 • 2 martie 2020, ora 14,00 probă interviu.

 

Conform art.6 al regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vecgimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 7. curriculum  vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verficării conformității copiilor cu aceste.

Date contact: 0264446556, email: ionagarbiceanu@yahoo.com

 

Tematica :

 1. Exploatarea instalatiilor electrice, sanitare, de încălzire și a echipamentelor acestora ;
 2. Lucrări de reparații și de întreținere a mobilierului școlar, a ușilor, ferestrelor, parchetului, etc ;
 3. Defecțiuni ale instalatiile saniare/termice , etc;
 4. Notiuni generale de sănătate și securitate în mucă.

 

Bibliografie :

 1. Legea 319/2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă ;
 2. Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
 3. Ordinul  ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar . Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP
 4. Legea nr.53/2003/2003- Codul Muncii cu modificările și completărișe ulterioare (drepturile și obligațiile salariaților, drepturile și obligațiile angajatorului).

 

Proba scrisă:

Proba scrisă constă în rezolvarea chestionarului grila cu privire la testarea cunoștințelor teoretice legate de bibliografia de concurs.

 

Proba practică:

 • proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant;

Proba practică include următoarele criterii de evaluare:

 • Capacitate de apatare;
 • Capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
 • Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 • Capacitatea de comunicare;
 • Capacitatea de gestionare a resurselor allocate pentru desfășurarea probei practice;

 

Proba interviu:

 • În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților;

Interviul se realizează pe baza următaorelor criterii de evaluare:

-abilități și cunoștințe impuse de post;

-capacitatea de sinteză și analiză;

-motivația candidatului;

-comportamentul în situații de criză, inițiativă și creativitate.

Activitatea prestată  de salariat se  realizează  într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

 

Reprezentant legal

Director, 

Prof. BALICA PAULA IOANA

Întocmit,

Secretar sef Susana Cîmpean

 

 

No Comments

Post A Comment