Concurs: ÎNGRIJITOR CLĂDIRI I

Concurs: ÎNGRIJITOR CLĂDIRI I

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, HG nr.1027/2014

Şcoala Gimnazială ,,ION AGÂRBICEANU”  Cluj-Napoca anunţă scoaterea la CONCURS a 1 post contractual vacant de

 • ÎNGRIJITOR CLADIRI I

         (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

I. Condiţii de participare :

 • Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 • Studii medii
 • Domenii de competenţă :
 • Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al Poliţiei sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de conducerea şcolii.
 • Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite administratorului.

Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Şcolii Gimnaziale „ION AGARBICEANU” din Cluj-Napoca în perioada de înscriere.

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :

  • Cerere de înscriere;
  • Certificat de naştere copie xerox şi original;
  • Carte de identitate copie xerox şi original;
  • Diploma de studii copie xerox şi original ;
  • Carnet de muncă copie xerox şi original ;
  • Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar;
  • Adeverinţă medicală de la medicina muncii ( apt pentru muncă)

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la  Şcoala Gimnazială „Ion ” din Cluj-Napoca, str. Gradinarilor, nr 1,  în perioada 19.02.2021-04.03.2021 , între orele 9,00 – 14.00 .

Informaţii suplimentare la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion agarbiceanu” din Cluj-Napoca – telefon 0264-446556

III. Desfăşurarea concursului:        

Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agarbiceanu” din Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1 şi constă în 4 etape succesive , după cum urmează :

1. selecţia dosarelor

2. proba practică

3. proba scrisa

4. interviu

a) Selecţia dosarelor

 • În data de 05.03.2021 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie. Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 05.03.2021, ora 15,00-la avizierul scolii;
 • În data de  8.03.2021, în intervalul orar 8,00-13,00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;
 • În data de 08.03.2021, ora 15,00 afişarea rezultatelor.

 b) Proba practică

 • Data şi locul desfăşurării: 10.03.2021, ora 11.00-Scoala ,,Ion Agarbiceanu”
 • Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului : efectuarea curăţeniei pe un sector stabilit

 c)  Proba scrisa

 • Data şi locul desfăşurării: 10.03.2021, ora 10 -Scoala ,,Ion Agarbiceanu
 • Constă în  verificarea cunostintelor teoretice prin completarea unui test grila legat de postul de ingrijitor cladiri

 d) Interviul

 • Data şi ora desfăşurării: 10.03.2021 , începând cu ora 12 -Scoala ,,Ion Agarbiceanu
 • Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 puncte.
 • Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu .

Afişarea  rezultatelor finale ale concursului: 11.03.2021 , orele 14.00.

Bibliografie :

 • Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie nr 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale.

DIRECTOR,

Prof. Balica Paula

No Comments

Post A Comment